Længere rundtur på cykel ad ’route 88’ fra Lejre st. | Visitlejre

Længere rundtur på cykel ad ’route 88’ fra Lejre st.

Kort fortalt om turen

Turen går gennem smukke, fredede herregårdslandskaber omkring Ledreborg Slot og Aastrup Gods med deres spændende historie. Du kan holde pause på Tadre Mølle og opleve møllen i funktion og kigge på den enestående urtehave. Der er også en lille café. Du kører ad små veje, og du får brug for gearene et par steder.

Du kan afkorte turen til Hvalsø st. ved at tage toget der, hvis det føles mere passende. Husk mad og drikke, pumpe og lappegrej.

Oplevelser på turen

Her er en oversigt over noget af det, du kan opleve på turen.

Print teksten og tag den med på turen

Ledreborg Allé (1)

Ledreborg Allé blev anlagt i 1740'erne af Johan Ludwig Holstein, senere statsminister, som netop havde købt ejendommen. Alléen skulle være den imponerende vej ind til selve slottet. Den er i alt 7 km lang. Du kører kun på en lille del af den fra broen til slottet. Alléen er fredet.

Tanker i alleén

Gamle godsregnskaber viser, at det tog 13 mand 4 måneder at anlægge det første stykke fra slottet og til Lillebro. Det er vel ikke så dårligt i betragtning af, at værktøjet var skovle, hakker og heste med vogne. Der medgik i alt 9.800 læs grus til hele den 7 km lange allé, som bønderne tog fra Hestebjerget, en åsbakke ca. 500 meter herfra. Det svarede til mellem 300 og 400 bøndervogne årligt fulde af grus. Den slags var hoveriarbejde, altså en del af den ydelse, som bonden give herremanden for at have sin fæstegård.

Ledreborg Slot (2)

Ledreborg Slot har en lang spændende historie som Lejre Historiske forening har samlet, og det moderne Ledreborg har mange aktiviteter, som trækker stort publikum hvert år. Parken, som er smukt restaureret, er i sæsonen åben mod entré fra Amalienborgporten for enden af Ledreborg Allé.

Ledreborgs ejere har som andre godsejere gennem tiden præget hele egnen med mange aktiviteter. Naturen og landskabet har store natur- og kulturhistoriske værdier og byder på mange gode oplevelser.

Ledreborg Palace Golf (3)

Du passerer Ledreborg Palace Golf Clubs øvebaner på den højre side og det store nye klubhus i fineste paladsstil på venstre side. Der er åbent i klubbens retaurant og butik, også for ikke medlemmer. Turen går gennem dele af golfbanen ad Munkevejen (88). Følg blot afmærkningen.

Død-islandskabet (4)

På vejens højeste punkt ser du til højre et smukt landskab af bakker og huller og til venstre en helt flad slette. Begge er skabt af istidens smeltevand. Hullerne var isklumper (død-is), som lå begravet under grus og slam og derfor først smeltede længe efter, at resten af isen var væk. Da dødisen smeltede, efterlod den huller (nu små søer og vandhuller). Den flade slette ude til venstre var en sø af smeltevand, hvor ler var aflejret i bunden. Vandet i søen løb senere væk mod nord. Leret er blevet udnyttet i teglværket til mursten og andre teglvarer.

Skullerupholm (5)

Gården Skullerupholm hører under Ledreborg. Du kan se fra Skullerupvej, at der er tale om en stor gård, som har haft voldgrav omkring et tidligere borglignende anlæg på stedet. Der var mange af den slags småborge i den usikre tid omkring 1300 og efter. Læs på den lille informationstavle.

Skullerupholm teglværk (6)

Af Skullerupholm Teglværk lidt længere fremme ad vejen er kun selve den store ovale ovn tilbage som en stemningsfuld ruin. Teglværket var en af Ledreborgs mange virksomheder i landskabet. Man antager, at der har været teglproduktion i 250 år indtil 1960'erne. Du kan læse om det på informationstavlen.

Kirke Såby (7)

Kr. Såby kirke er en stormandskirke fra 1100-tallet med spændende kalkmalerier udført af Morten Maler i ca. 1415. Han har sat sin signatur inde i kirken. Kirken har et af de ældste udtryk for menneskets kunstneriske virke, idet der i våbenhusets ydre mur findes en sten med helleristninger fra bronzealderen for 3.000 år siden. En helleristning er en hellig tegning, et kultisk motiv, indhugget i sten. Stenen er næppe slæbt hertil, og den kunne tyde på, at der var et helligt sted allerede før kristen tid, så kirken er bygget ovenpå dette. Kirken er ikke nogen turistattraktion. Respekter derfor freden på stedet.

Kr. Såby Forsamlingshus (8) er en god historie om foretagsomhed i landistrikter. Der er også mad ud af huset, hvis man skal holde møde eller konfirmation.

Byen har et gadekær med borde og bænke til hvil. Følg cykelrute 88 til Vester Såby og gennem Aastrup Skov og Aastrup Hestehave Skov. Brug kortet flittigt, og hold godt øje med afmærkningen af rute 88 gennem skoven. (Træpæle med piktogram).

Aastrup og landskabet (9)

Fra dette punkt ser man begyndelsen til historien om Aastrup. Til højre ser du ud over de brede enge langs Elverdamsåen. Du kan skimte Aastrups bygninger i det fjerne mod syd. Mere herom senere. Aastrup har ikke kvæg i vor tid, men engang var disse store enge medvirkende til, at grundlæggeren valgte netop dette sted. Her var stor og god græsning til meget kvæg og meget hø at slå og gemme til vinterbrug og rindende vand i dalbunden: Elverdamsåen.

På skråningerne ned mod dalbunden var ageren, altså dyrkningsjorden, til konet. Enhver bonde eller herremand forstod, at ager og eng er lige nødvendige. Køer æder græs i engen og leverer gødning, som kan køres ud på ageren. ”Eng er agers moder,” sagde man.

Til en herregård hørte også skov med tømmer, vandløb til møller og helst også grusbakker til vejmateriale, søer og moser til fiskeri og rørskær til tækning af de mange huse, som bønder og landsarbejdere boede i. Det er her alt sammen. I midten ligger herregården og dens avlsbygninger. Selvforsyning var hele tanken og helt nødvendig.

Aastrup (10)

Aastrup Hovedgård kan følges tilbage til 1400-tallet. Mange ejere var indflydelsesrige ved hoffet og sad på ansvarsfulde poster for landet. I dag drives godset som en stiftelse. Den ældste fløj er fra 1588, og et tofløjet anlæg stod færdigt i 1613. En lille fløj bliver bygget til lensgreve Dannemand i 1857. Der er informationstavle i parken under træerne tæt på lågen.

Her kan du læse om Åstrups lange historie.

Når du går rundt om anlægget, kan du se mange detaljer på bygningerne fra vejen. Foran porten kan du nyde synet af hovedbygningen, og du kan se den store avlsgård lige overfor, men der er altså ikke adgang. Stiftets indtægter kommer fra landbrug, skovdrift og udlejning af henholdsvis jagtretten og 27 boliger på godsets jorder.

Download en folder om Sonnerupgaard og Aastrup.

Aastrup park (11)

Aastrup har en fin lille park, hvor du kan gå omkring og se bl.a. det lille kunstige vandfald, som kommer oppe fra en gammel mølledam. Det forsynes med vand fra kilder. Der har været mindst 13 vandmøller i Elverdamsdalen gennem tiden, mange blev drevet af kildevand fra ådalens skrænter. Kilderne var en anden af årsagerne til, at her var godt at bygge en stor gård, for vandmøller er nyttige, og ejerne kan fæste dem bort (leje den ud) til en møller, som skal betale tiende(del) af indtjeningen til herregården. Mølleren malede dengang blandt andet korn for egnens fæstebønder.

Aastrup dyrehave og kastanieallé (12)

Næsten alle herregårde anlagde dyrehaver ved godsets hovedbygninger. Her kunne man gøre en særlig indsats for at pleje vildtet, så der var gevinst på jagterne. Skovvejen i dyrehaven er en kastanieallé. Kastaniealléer blev plantet i herregårdenes dyrehaver, fordi kastanjerne var godt foder for vildtet. En dyrehave var til pryd, men jagten var også en del af den omtalte selvforsyning.

Udsigten over Jerndalen (13)

Bakken er sej at komme op ad, men her er en imponerende udsigt over den brede ådal. Måske ser du, at pløjejorden er rustbrun. Det skyldes okker i jorden, altså jern, der udfældes af de mange kilder, som findes overalt i dalsiderne.

Soderup Kirke (14)

Kirken og dens tilhørende omgivelser er temmelig stor i forhold til landsbyen. Det hænger sammen med brugen af denne kirke før i tiden. Kirken hørte tidligere under Aastrup Kloster. Et epitafium i kirkens kor fortæller om Erik Krabbe, ejer af Aastrup, og medlem af Rigsrådet. Han selv med hustru og flere af hans børn er begravet her, også nogen som døde som små.

Berømtes grave

Uden for kirkedøren finder man gravstederne med forbindelse til Aastrup. Her er lensgreve Frederik Wilhelm Dannemand begravet. Han var søn af Frederik den 6., med hustruen til venstre hånd. Han var den Dannemand, der byggede den sydlige fløj på Aastrup. Hans første hustru, Franceska von Scholten, datter af guvernøren på De Dansk Vestindiske Øer Peter v. Scholten, er også begravet her, og endelig hans anden hustru komtesse Louise Schulin. Der har været brug for stor plads ved den slags begravelser, både i kirken og ude foran.

Tadre Mølle (15)

Tadre Mølle er museum og naturcenter med forskellige aktiviteter året igennem. Der er åbent alle dage i højsæsonen og ellers i weekender.

Tag et hvil, og se dig om, også hvis der er lukket. Der er en flot anlagt og spændende urtehave med krydder- og lægeurter og forskellige små kopier af forskellige typer vandmøller langs biløbet syd for møllen til formidling af vandkraft. Når der er åbent, kan du opleve møllen male. 

Herregården Sonnerupgaard (16)

Sonnerupgaard er en gammel herregård, som i dag driver Sonnerupgaard Hotel og Bed & Breakfast, som er meget besøgt. Bag avlsbygningerne er et gammelt voldsted, hvor en tidligere Sonnerupgaard har ligget. Den brændte ned i 1700-tallet. Voldstedet er fredet. Der er offentlig adgang ad en bro over voldgraven. Fortsæt til Hvalsø st. og tag toget her, hvis du er træt. Ellers følg rute 88 til højre videre ned gennem hovedgaden i Hvalsø. Følg afmærkningen.

Valborup (17)

Valborup var førhen skovridergård for Bidstrup Skovene. En skovrider havde som en del af sin løn 30 tønder land til dyrkning, mens en skovfoged kunne tilkomme 16 tønder land. En skovløber havde blot 4-6 tønder land, og en ledvogter måtte tage til takke med lidt græsning. Det er et særkende for Bidstrup Skovene, at disse marker er bevaret både ved Valborup Skovridergård og skovfogedstedet ved Ravnsholte længere mod syd i skoven.

Under 2. verdenskrig deltog skovens folk i modstandskampen, og som hævn sprængte tyskerne skovridergårdens stuehus i luften i 1944. Herefter blev Valborup Skovridergårds marker et af nedkastningsstederne på Sjælland. Stuehuset blev i ændret stil genopbygget lige efter 2. verdenskrig. Ved en af nedkastningerne blev en våbencontainer med faldskærm hængende oppe i et egetræ nær Valborup Skovridergård. Egetræet blev i hast fældet i nattens mulm og mørke, for at man kunne få containeren bort. Efter befrielsen blev der fæstnet en kobberplade på stødet af den gamle eg. Dette mindesmærke bærer inskriptionen:

1940 -1945
TIL MINDE OM VÅBENMODTAGELSENE HER
"MANGEN EG ER
FOR UVEJRET SEGNET"

Avnsø (18)

Avnsø har strand, og badevandets kvalitet kontrolleres af Lejre Kommune. Her kan du tage et hvil og i hvert fald soppe lidt, hvis du ikke er til bad. Der er badebro og borde og bænke.

Heide Overdrev skov (19)

Du kører nu i Heide Overdrev skov, altså et område, som engang var mere som et græsland med søer og træer og buskads og græssende husdyr fra landsbyerne. Så i 1810 skulle skovbruget være rentabelt med træer plantede i rækker, og de skulle give ubeskadiget tømmer. De græssende køer måtte holdes ude, og der blev opført et stengærde omkring skoven.

Den første plantede skov var lærk. Der er nogle få tilbage af de store lærketræer. En af disse kæmper kan du se ved punkt (19). Du er i statsskov, og derfor må du gerne gå væk fra stien og hen og røre ved det store træ. Kør frem til den røde bom.

Skillevej ved den røde bom

Du forlader nu rute 88, Munkevejen. Hvis du vil se Særløse Overdrev og bruge en times tid der, så kør ned til venstre.

Hvis du vil hjem nu, fortsætter du lige frem og holder til venstre, hvor vejen deler sig, og kører ud af skoven. Fortsæt ad Tjørnehusvej og Vernersmindevej og Løgtebjergvej til rundkørslen og videre 5 km til Lejre St.

Særløse Overdrev (20)

Oplev Særløse Overdrev, og brug lidt tid der inden hjemkørsel.

Læs om Særløse Overdrev under ruten Cykel- eller vandretur til Særløse Overdrev.

Del denne side

Praktiske oplysninger og nyttige links

Længde: 38 km

Underlag: Asfalt og grus

Transport: Tag cyklen med tog til Lejre station

Her er Lejre

Se/print kort 1 til turen

Se/print kort 2 til turen

Se/print kort 3 til turen

Se/print kort 4 til turen